Algemene voorwaarden Doen! en laten coaching

De klant is degene die gecoacht wordt. Als de klant het coachtraject zelf betaalt is hij tevens de opdrachtgever. In andere gevallen verwijst de opdrachtgever naar (een vertegenwoordiger van) de werkgever.

Doen! en laten biedt werkgerelateerde coaching voor particulieren en bedrijven.
Coachen is een doelgerichte methode voor het begeleiden van individuen en teams.

Vastleggen afspraken
Na de intake legt Doen! en laten de afspraken op hoofdlijnen schriftelijk vast. Afspraken zijn bindend als ze door de opdrachtgever, d.w.z. de klant of (een vertegenwoordiger van) de werkgever, en Doen! en laten wederzijds zijn bevestigd. Blijkt tijdens het traject dat de actualiteit vraagt om nieuwe accenten, dan kunnen de doelen tussentijds worden bijgesteld. Mocht Doen! en laten tijdens het coachtraject zaken vermoeden die niet onder haar deskundigheid vallen, dan zal zij de klant daarop attenderen en desgewenst doorverwijzen.

Vertrouwelijkheid
Hetgeen tussen de klant en Doen! en laten wordt uitgewisseld, is vertrouwelijk. Dit geldt ook voor het dossier. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. De klant beslist zelf wat naar buiten komt. Doen! en laten zal desgewenst alleen ‘procesmatig’ terugkoppelen en niet met inhoudelijke informatie naar buiten treden, ook niet naar (een vertegenwoordiger van) de werkgever, tenzij op verzoek van de klant en tevoren besproken, en behoudens dwingende wettelijke verplichtingen.

De klant, (een vertegenwoordiger van) de werkgever en Doen! en laten zijn de enige partijen die berichten aangaande de coaching via e-mail, post, fax of voice mail te zien krijgen, tenzij vooraf anders afgesproken. Ieder is zich ervan bewust dat deze communicatiemiddelen door derden worden beheerd en dus niet als strikt vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.

In het kader van permanente educatie kan Doen! en laten geanonimiseerd materiaal uit de sessies gebruiken voor cursus, studie, intervisie en supervisie.

Verantwoordelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling, keuzes in gedrag en zijn eigen koers. Doen! en laten biedt ondersteuning bij het eigen proces van de klant. Doen! en laten heeft een inspanningsverplichting om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en werkt volgens de Internationale Ethische Code van de NOBCO.

Aansprakelijkheid
Doen! en laten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

Locatie
De coachgesprekken vinden plaats op de Kerkstraat 107 in Amsterdam of op een andere af te spreken locatie.

Afmelden
Een coachgesprek kan tot 24 uur tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het gesprek in rekening gebracht.

Betaling
De diensten worden maandelijks of halverwege en na afloop van het traject gedeclareerd.

Geldigheid
Doen! en laten behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die luidt ten tijde van het (schriftelijk) vastleggen van de afspraken.

Amsterdam, februari 2019